Metadata 40

Autobusové zastávky Integrovaného dopravního systému IDOL na území Liberckého kraje
Kontakt - metadata: Ing. Kamila Mikulecká, Aktualizace metadat: 02.03.2022
Doprava
Aktualizace metadat: 03.03.2022
Doprava
Aktualizace metadat: 21.07.2021
Kanalizační síť pro veřejnou potřebu definují liniové prvky. Každá linie představuje stávající průběh kanalizačních stok. Vektorová data jsou doplněna souborem popisných informací. Trasy stok byly získány od provozovatelů, případně vlastníků vodovodních řadů.
Aktualizace metadat: 24.06.2022
vodní hospodářství
Aktualizace metadat: 24.06.2022
Kategorizace lesů - lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení. Správnost údajů o kategorizaci garantuje orgán státní správy lesů krajského úřadu (KrÚ), ÚHÚL vytváří podle zadání MZe vektorovou celorepublikovou vrstvu kategorií lesů ochranných a zvláštního určení podle rozhodnutí. Kategorie rozlišeny v atributu [KATEGORIE]. Aktuální data jsou za období: 31.12.2020
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 22.10.2021
Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma spravovaná Krajským úřadem Libereckého kraje a MŽP. Data jsou zasílána do AOPK do jednotné databáze ÚSOP.
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 14.09.2020
Objekty nebo zařízení, v nichž se skladuje nebo zpracovává nebezpečná látka v množství takovém, že může mít vliv na závažnou havárii s rozsahem přesahujícím území podniku a s vážně ohrožujícím vlivem na život a zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, nebo jen vliv s velkou majetkovou újmou.Vymezené zóny havarijního plánování jsou stanoveny pro objekty typu B.
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 06.04.2021
Technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země.
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 06.04.2021
Zařízení ke spalování odpadů a zařízení k energetickému využívání odpadů (rozlišení stanovuje § 23 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 06.04.2021
 1 / 4