Metadata 40

Území ohrožené zvláštní povodní je území, které může být při vzniku zvláštní povodně zaplavené vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100 ), který vymezuje záplavové území. Jejich rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem.
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 11.09.2020
Území ohrožené zvláštní povodní je území, které může být při vzniku zvláštní povodně zaplavené vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100 ), který vymezuje záplavové území. Jejich rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem.
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 11.09.2020
Vodovodní síť pro veřejnou potřebu definují liniové prvky. Každá linie představuje stávající průběh vodovodních řadů. Vektorová data jsou doplněna souborem popisných informací. Průběh řadů byl získán od provozovatelů,, případně vlastníků vodovodních řadů.
Aktualizace metadat: 24.06.2022
vodní hospodářství
Aktualizace metadat: 24.06.2022
K aktualizovanému zadání ÚP VÚC Libereckého kraje byla pořízena datová sada Výkres limitů využití území. S ohledem na stav pořizování Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje budou data ze zadání ÚP VÚC Libereckého kraje poskytována pouze pro potřeby orgánů územního plánování (ve smyslu §12 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). Ostatní žádosti o poskytnutí dat budou posuzovány individuálně dle účelu jejich použití s přihlédnutím k rozsahu a kvalitě možné přidané hodnoty...
Aktualizace metadat: 06.10.2006
Administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplavené vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 23.02.2023
Administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplavené vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Kontakt - metadata: Ing. Michaela Žabková, Aktualizace metadat: 22.08.2023
Digitální geografická databáze zimních sportovních aktivit na území LK obsahuje databázi pro studii zimních sportovních aktivit na území LK. Databáze byla naplněna daty získanými sběrem v terénu a z dalších zdrojů.
Aktualizace metadat: 09.10.2006
Zakladni vrstvy ochrany prirody a krajiny Libereckeho kraje.
Aktualizace metadat: 05.10.2021
Vymezené zóny havarijního plánování pro objekty nebo zařízení typu B, v nichž se skladuje nebo zpracovává nebezpečná látka v množství takovém, že může mít vliv na závažnou havárii s rozsahem přesahujícím území podniku a s vážně ohrožujícím vlivem na život a zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, nebo jen vliv s velkou majetkovou újmou.
Kontakt - metadata: Ing. Irena Košková, Aktualizace metadat: 06.04.2021
 4 / 4